ММСГН - ээс боловсруулж батлуулсан стандартын жагсаалт

MNS ISO 3834-1:2010 6 х.

Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын

шаардлага. 4-р хэсэг: Чанарын ердийн шаардлага

MNS ISO 3834-2:2010 11 х.

Металматериалыг хайлуулж гагнахүеийн чанарын

шаардлага. 2-р хэсэг: Чанарын бүх талын шаардлага

MNS ISO 3834-3:2010 9 х.

Метал материалыг хайлуулж гагнахүеийн чанарын

шаардлага. 3-р хэсэг: Чанарын стандарт шаардлага

MNS ISO 3834-4:2010 3 х.

Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын

шаардлага. 4-р хэсэг: Чанарын ердийн шаардлага

MNS ISO 3834-5:2010 7 х.

Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын

шаардлага. 5-р хэсэг: ISО 3834-2, ISО 3834-3, ISО

3834-4 стандартын чанарын шаардлагыг мөрдүүлж

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай баримт бичиг

MNS ISO 857-1:2012 46 х.

Гагнуур,гагнах арга ажиллагаа –Толь бичиг.1-р хэсэг.

Метал гагнах арга ажиллагаа

MNS ISO 857-2:2012 22 х.

Гагнуур,гагнах арга ажиллагаа –Толь бичиг.2-р хэсэг.

Халуун, хүйтэн гагнуураар гагнах арга ажиллагаа,

холбогдох нэр томъёо

MNS ISO 4063:2012 18 х.

Гагнуур,гагнах арга ажиллагаа –Гагнах арга ажиллагааны жагсаалт.

Жишмэл тэмдэглэгээ

MNS ISO 17659:2012 31 х.

Гагнуур-Гагнаасан холболтын тайлбар зурагтай

олон хэлний нэр томъёо.


Харилцагч байгууллагууд