ГММСҮТөв дээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

ММСГН-ээс 2020 оны 9-р сарын 15-нд ГММСҮТөв дээр Европын Холбооны гагнуурын 6 стандартыг герман хэлнээс монгол хэл дээр хөрвүүлж Монголын үндэсний стандарт болгохтой холбогдуулан гагнуурын зарим нэр томьеоны асуудлуудаар  хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт ШУТИС, ХААИС, Эрдэнэтийн ТТДС  зэрэг сургуулиудын гагнуурын эрдэмтэн, багш нар, ГОУХАН болон ДЦС-3,4 ТӨХК, Хасу-Мегаватт, Зэт ЭМ ХХК зэрэг компаниудын гагнуурын инженер, мэргэжилтэн зэрэг 30-аад хүн оролцлоо. Эдгээр стандартуудаар 10-р сарын 30-нд өргөн хэмжээний хэлэлцүүлэг явагдана.