Стандарт, норматив бичиг баримт

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

МЕТАЛ МАТЕРИАЛЫГ ХАЙЛУУЛЖ ГАГНАХ ҮЕИЙН ЧАНАРЫН ШААРДЛАГА

1-Р ХЭСЭГ: ЧАНАРЫН ШААРДЛАГЫН ТОХИРОХ ТҮВШНИЙГ СОНГОХ ШАЛГУУР
2-Р ХЭСЭГ: ЧАНАРЫН БҮХ ТАЛЫН ШААРДЛАГА
3-Р ХЭСЭГ: ЧАНАРЫН СТАНДАРТ ШААРДЛАГА
4-Р ХЭСЭГ: ЧАНАРЫН ЕРДИЙН ШААРДЛАГА
5-Р ХЭСЭГ: ISО 3834-2, ISО 3834-3, ISО 3834-4 СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГЫГ МӨРДҮҮЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ

ГАГНААСНЫ ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НОРМ ХЭМЖЭЭ


Баримт бичгийн жагсаалт

МЕТАЛ СУДЛАЛ, ГАГНУУРЫН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР БАТЛАГДАН МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

Металл судлал, гагнуурын үйл ажиллагааны чиглэлээр батлан гаргаж, мөрдөж байгаа үндэсний стандартын жагсаалт /2010 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар/

 • MNS EN 287-1 : 2001 31 х
  Гагнуурчдад эрх олгох шалгалт. Хайлуулж гагнах. 1-р хэсэг: Ган
 • 19.060 Механик сорилт
 • MNS 1018 : 1978 27 х
  Металл. Бринеллийн аргаар хатуулгийг тодорхойлох.
 • MNS 1041 : 1978 8 х
  Металл. Роквеллийн аргаар хатуулгийг тодорхойлох.
 • MNS 2563 : 1978 8 х
  Металл. Виккерсийн аргаар хатуулгийг тодорхойлох.
 • MNS 4686 : 1998 4 х
  Төмөр ба нүүрстөрөгчит ган эдлэлийн металлографын сорьц бэлтгэх арга.
 • MNS 4855 : 1999 8 х
  Металл эдлэхүүн. Шатах туршилтын дээж боловсруулах ба турших арга
 • MNS JIS 4856 : 1999 16 х
  Металл эдлэхүүн. Татаж сунгах туршилтын дээж бэлтгэх. Татаж сунгаж турших арга
 • MNS 4407 : 1997 16 х
  Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Соронзон нунтгийнарга.
 • 19.100 Үл эвдэх сорилт
 • MNS 3873 : 1986 29 х
  Эвдэхгүй аргаар хийх шалгалт. Гагнаасгүй цилиндр хоолой. Хэт богино авиагаар гэмтэл согог илрүүлэх.
 • MNS 3874 : 1986 5 х
  Эвдэхгүй аргаар хийх шалгалт. Тулгаж холбосон гагнаасанд хэт богино авиагаар илрүүлсэн гэмтэл согогийг ангилах.
 • MNS 4405 : 1997 13 х
  Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Капилярын арга.
 • MNS 4406 : 1997 27 х
  Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Гагнуурын бүтэц. Хэт авианы арга.
 • MNS 4684 : 1998 3 х
  Үл эвдэх сорилт. Дүрсийн чанарын индикатор-зүй тогтол ба ялгаж таних зарчим.
 • MNS 4685 : 1998 5 х
  Хэт богино авианы арга. Ханын зузааныг тодорхойлох.
 • MNS ISO 1920-7 : 2006 25х
  Бетоны сорил-7-р хэсэг: Бетоны үл эвдэх шалгалт
 • MNS ISO 4858 : 1999 13 х
  Үл эвдэх сорилт. Үндсэн зарчим
 • MNS ISO 5576 : 2007 21х
  Үл эвдэх сорилт – Үйлдвэрийн Х /рентген/ ба гамма цацрагийн судлал – Нэр томьёо
 • MNS ISO 5579 : 2002 13 х
  Үл эвдэх сорилт. Металл материалыг рентген ба гамма туяагаар шалгах үндсэн дүрэм
 • MNS ISO 9712 : 2007 30х
  Үл эвдэх сорилт- Ажилтны мэргэшүүлэлт ба баталгаажуулалт
 • MNS ISO 9934-1:2005 15х
  Үл эвдэх сорилт – Соронзон бөөмийн сорилт – 1-р хэсэг: Ерөнхий зарчим
 • MNS ISO 9934-2:2005 20х
  Үл эвдэх сорил – Соронзон бөөмийн сорил – 2-р хэсэг: Бүртгэгч бодис
 • MNS ISO 9934-3:2005 13х
  Үл эвдэх сорилт – Соронзон бөөмийн сорилт – 3-р хэсэг: Багаж төхөөрөмж
 • MNS ISO 9956-7:2005 4х
  Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт – 7-р хэсэг: Нуман ширээлтийг стандарт ширээх аргаар баталгаажуулах
 • MNS ISO 9956-8:2005 3х
  Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт – 8-р хэсэг: Үйлдвэрлэлийн өмнөх ширээлтийн шалгалтаар баталгаажуулах
 • MNS ISO 10375 : 2003 17х
  Үл эвдэх сорилт. Хэт авианы шалгалт. Хайгч хэрэгсэл ба дууны орныг шинжлэх
 • MNS ISO 12706 : 2007 7х
  Үл эвдэх сорилт-Шингэн нэвчүүлэх сорилтод хэрэглэх нэр томьёо
 • MNS ISO 12710 : 2006 24х
  Үл эвдэх сорил. Хэт авианы шалгалт. Хэт авианы шалгалтын багажийн электроникийн үзүүлэлтийг үнэлэх
 • MNS ISO 12715 : 2003 20 х
  Хэт авианы үл эвдэх сорилт. Шүргүүлж хайх хэрэгслийн багцын хэлбэрийг шинжлэх эталон сорьц ба туршилтын журам
 • MNS ISO 17635:2005 13х
  Ширээсийн үл эвдэх сорил – Метал материалыг хайлуулж ширээх ерөнхий дүрэм
 • MNS ISO 17637:2005 10х
  Ширээсийн үл эвдэх сорил – Хайлуулж ширээсэн холболтын гадна үзлэг сорил
 • MNS ISO 17638:2005 15х
  Ширээсийн үл эвдэх сорил – Соронзон бөөмийн сорил
 • MNS ISO 20807 : 2007 34х
  Үл эвдэх сорилт- Үл эвдэх сорилтыг хязгаарлагдмал ашиглах ажилтны мэргэшүүлэлт
 • MNS ASTM E 269:2001 10 х
  Соронзон бөөмийн сорилтын нэр томъёо, Тодорхойлолт 

   

  Òîäîðõîéëîëò

 • 25.160 Халуун, хатуу, хүйтэн гагнуур
 • 25.160.01 Халуун, хатуу, хүйтэн гагнуурын нийтлэг асуудал Стандартын нэгж байхгүй
 • 25.160.10 Гагнуурын ажиллагаа
 • MNS ISO 9013 : 2001 12 х
  Гагнах ба холбох үйл явц. Дулааны үйлчлэлээр (хүчилтөрөгч/ацетилин хийн дөлөөр) тайрсан гадаргууны чанарын ангилал ба хэмжээний хүлцэл
 • MNS ISO 6947 : 2003 8х
  Ширээлт. Ажлын байрлал. Налалт ба эр гэлтийн өнцгийн тодорхойлолт.
 • MNS ISO 9956-1 : 2003 9 х
  Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 1-р хэсэг: Хайлуулах ширээлтийн ерөнхий дүрэм
 • MNS ISO 9956-2 : 2003 6 х
  Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 2-р хэсэг:Нуман ширээлтийн ширээх аргын техникийн нөхцөл
 • MNS ISO 9956-3 : 2003 31х
  Металл материалыг ширээх техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 3-р хэсэг: Гангийн нуман ширээлтийн ширээх аргын туршилт
 • MNS ISO 9956-4 : 2003 23х
  Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 4-р хэсэг: Хөнгөнцагаан ба түүний хайлшийн нуман ширээлтэд зориулсан ширээх аргын шалгалт
 • MNS ISO 9956-5 : 2003 6х
  Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 5-р хэсэг: Нуман ширээлтийн зориулалттай зөвшөөрөгдсөн нэмэлт материалыг ашиглан баталгаажуулах
 • MNS ISO 9956-6 : 2003 4х
  Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл ба баталгаажуулалт. 6-р хэсэг: Өмнөх туршлагад тулгуурласан баталгаажуулалт
 • 25.160.20 Гагнуурын хэрэгсэл Стандартын нэгж байхгүй
 • 25.160.30 Гагнуурын тоног төхөөрөмж Стандартын нэгж байхгүй
 • 225.160.40 Гагнасан холбоос ба гагнаас
 • MNS ISO 1106-1 : 2002 10 х
  Хайлуулж гагнасан холболтын радиографийн шалгалтад зориулсан зөвлөмж. 1-р хэсэг: 50 мм хүртэл зузаантай ган хавтанг хайлуулж тулган гагнасан холболт
 • MNS ISO 1106-3 : 2002 16 х
  Хайлуулж гагнасан холболтын радиографийн шалгалтад зориулсан зөвлөмж. 3-р хэсэг: 50 мм хүртэл зузаантай ган хоолойг хайлуулж гагнасан цагираг холболт
 • MNS ISO 5817 : 2002 12 х
  Гангийн цахилгаан нуман гагнууран холболт. Согогоор чанарын түвшинг үнэлэх арга зүйн заавар
 • MNS ISO 5173 : 2003 18х
  Металл материалын гагнаасыг эвдэх шалгалт. Нугалах шалгалт
 • MNS ISO 6520-1 : 2003 19х
  Гагнах ба хайлшжуулах процесс. Металл материал дахь геометр согогийн ангилал. 1-р хэсэг: Хайлуулах гагнах
 • MNS ISO 6520-2 : 2003 16х
  Гагнах ба хайлшжуулах процесс. Металл материал геометр согогийн ангилал. 2-р хэсэг: Даралтаар гагнах
 • MNS ISO 5178 : 2007 6 х
  Металл материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт. Хайлуулж ширээх холболтын метал ширээсийн дагуу сунгах сорилт
 • MNS ISO 9015-1 : 2007 15 х
  Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт. Хатуулгийн сорилт 1-р хэсэг: Нуман ширээсэн холболтын хатуулгийн сорилт
 • MNS ISO 9015-2 : 2007 9 х
  Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт. Хатуулгийн сорилт 2-р хэсэг: Нуман ширээсэн холболтын бичил хатуулгийн сорилт
 • MNS ISO 9017 : 2007 14 х
  Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт. Хугалах туршилт
 • MNS ISO 3834-1:2010
  Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 1-р хэсэг. Чанарын шаардлагын тохирох түвшнийг сонгох шалгуур
 • MNS ISO 3834-2:2010
  Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 2-р хэсэг. Чанарын бүх талын шаардлага
 • MNS ISO 3834-3:2010
  Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 3-р хэсэг. Чанарын стандарт шаардлага
 • MNS ISO 3834-4:2010
  Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 4-р хэсэг. Чанарын ердийн шаардлага
 • MNS ISO 3834-5:2010
  Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын шаардлага. 5-р хэсэг. MNS ISO 3834-2, MNS ISO 3834-3, MNS ISO 3834-4 стандартын чанарын шаардлагыг мөрдүүлж хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай баримт бичиг
 • 25.160.50 Хатуу, хүйтэн гагнуур
 • MNS (ISO) 4063:2000 5 х
  Гагнах, холбох үйл ажиллагааны лавлах дугаар, нэр төрөл
 • 25.200. Дулааны боловсруулалт Стандартын нэгж байхгүй
 • 25.220 Гадаргуугийн боловсруулалт ба хучилт
 • 25.220.01 Гадаргуугийн боловсруулалт ба хучилтын нийтлэг асуудал Стандартын нэгж байхгүй
 • 25.220.10 Гадаргууг бэлтгэх Стандартын нэгж байхгүй
 • 25.220.20 Гадаргуугийн боловсруулалт Стандартын нэгж байхгүй
 • 25.220.40 Металл хучилт Стандартын нэгж байхгүй
 • 1999 20 х Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл. Электрод. Техникийн ерөнхий шаардлага
 • MNS ISO 10474 : 2002 7 х
  Ган ба ган бүтээгдэхүүн. Хяналтын баримт бичиг
 • MNS 5180 : 2002 32 х
  Гар нуман ширээс. Ширээсэн холбоо. Үндсэн нэр төрөл, бүтээцийн элемент ба хэмжээ
 • MNS ISO 404 : 2003 17 х
  Ган ба ган бүтээгдэхүүн. Нийлүүлэх техникийн ерөнхий шаардлага 208
 • MNS ISO 6929 : 2003 26 х
  Ган бүтээгдэхүүн. Тодорхойлолт ба ангилал
 • MNS 2901 : 1980 6х
  Урьдчилан хүчитгэсэн төмөр бетон бүтээцийн арматурын гагнаасан холбоо нуман авалцулсан гагнуур
 • MNS ISO 9223 : 2004 15 х
  Металлын зэврэлт. Металл ба хайлшийн зэврэлт. Агаар дахь зэврэлт. Ангилал
 • MNS ISO 8565 : 2004 14 х
  Металлын зэврэлт. Металл ба хайлш. Агаар дахь зэврэлтийн туршилт. Бодит туршилтын ерөнхий шаардлага
 • MNS ISO 4857 : 1999 44 х
  Үл эвдэх сорилт. Хэт авианы шалгалт. Тайлбар