Зураг 2013

Ур Чадварын Улсын Аврага Шалгаруулах Тэмцээн (2013)                                                                                                           Өмнөх онуудын зургийг үзэх